Vertex Multiplus

Vertex Multiplus
การแยกตะกอนที่มีอนุภาคขนาดเล็กที่ปะปนอยู่ในน้ำโดยใช้หลักการแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางเพื่อแยกตะกอนออกจากน้ำ
ด้วยการออกแบบหัวทางเข้าท่อทรงกระบอกทางตอนบน และทางตอนล่างจะมีรูปทรงกรวยทำให้น้ำถูกป้อนด้วยความเร็วสูงในแนวเส้นสัมผัสก่อให้เกิด
ผลักให้ไหลติดไปกับผนังภายในเครื่องและหมุนติดผนังไปเรื่อยๆ จนถึงทางออกที่อยู่ทาง ตอนล่างของไซโคลนแต่ละลูก
Vertex Multiplus ผ่านการออกแบบให้มีประสิธภาพสูง ใช้งานง่ายประหยัดพลังงานและง่ายต่อการบำรุงรักษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *