AB-PRS

   

    ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ ออกแบบโดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย ตัวถังผลิตด้วยโครงสร้างเหล็กแข็งแรงทนทาน ภายในถังบำบัดฯ ประกอบด้วยส่วนแยกกากตะกอน ส่วนเติมอากาศและส่วนตกตะกอน เหมาะสำหรับใช้บำบัดน้ำเสียจากบ้านพักอาศัย โรงแรม คอนโด หมู่บ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม อาคารประเภทต่างๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ