Accessory

อุปกรณ์อื่นๆ

เครื่องรีดตะกอนทั้งแบบ Filter Press และแบบBelt Filter Press ซึ่งสามารถแยกของเหลวออกจากเนื้อตะกอนได้ ระบบการติดตั้งระบบท่อต่างๆ (Pipelines) ระบบท่อลม (Duct) ไม่ว่าจะเป็น ท่อชนิดไฟเบอร์ หรือท่อชนิดอื่นๆ .